Kosten

Een behandeling Manuele Therapie E.S. ģ kost 84 euro in 2024.

Veel zorgverzekeraars vergoeden Manuele Therapie E.S. ģ gedeeltelijk onder een aanvullende polis. Sommigen vergoeden Manuele Therapie E.S. ģ volledig. Meestal wordt Manuele Therapie E.S. ģ vergoed onder alternatieve geneeswijzen en niet onder fysiotherapie.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling. Deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland anders. Bovendien kan er bij ťťn enkele verzekeraar nog verschil bestaan, afhankelijk van het type polis dat is afgesloten. U kunt een vergoedingsoverzicht vinden op de site van de VMT: www.manueeltherapeuten.nl.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht, anders wel.

Dienstenleveringsvoorwaarden van de Manueel Therapeut E.S.ģ leden van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT)

1 Deze dienstenleveringsvoorwaarden maken deel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of bij het sluiten van de behandelingovereenkomst aan de patiŽnt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2 De kosten ven behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen zelf in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk bevestigt, dat hij/zij de kosten voldoet.

3 De door de Manueel Therapeut E.S.ģ gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie en/of de behandeling ten behoeve van de patiŽnt, zijn terstond opeisbaar. Aangezien Manuele Therapie E.S.ģ wordt beschouwd aIs complementaire geneeskunde, bestaan hiervoor geen NZa tarieven. Het is de vereniging door de ACM wettelijk niet toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief. De tarieven voor consult en/of behandeling kunnen dus per therapeut verschillen.

4 Afspraken dienen - indien de noodzaak daartoe bestaat Ė uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de therapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

5 Indien de patiŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na da datum van de declaratie heeft voldaan, is de patiŽnt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de patiŽnt ingaande de dag waarop hij/zij In gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de therapeut de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening. De therapeut is gerechtigd voor het verzenden van herinneringen of aanmaningen telkenmale een bedrag van Ä 5,- (5 euro) in rekening te brengen. Na de eerste aanmaning is het wettelijk toegestaan om tot 15 % van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen op de volgende herinnering of aanmaning.

6 De therapeut is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

7 Wanneer door de patiŽnt machtiging is verleend tot bank - of giro - incasso, dan wel een getekende acceptgiro - of betalingsopdracht is afgegeven, wordt hiervan eerst op of omstreeks de 20ste dag na de datum van de declaratie gebruik gemaakt, Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan kan de therapeut tot de hiervoor genoemde incasso overgaan.

8 De patiŽnt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.

9 Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de patiŽnt - binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie - schriftelijk tot de Manueel Therapeut E.S.ģ te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting van de patiŽnt opschort.

10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de inning van de vorderingen, komen ten laste van de patiŽnt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Ä 25 (25 euro) alles exclusief omzetbelasting

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, onder nummer 64/2001. d.d. 26 november 2001.

Kosten

Veel zorgverzekeraars vergoeden Manuele Therapie E.S. ģ gedeeltelijk onder een aanvullende polis. Sommigen vergoeden Manuele Therapie E.S. ģ volledig. Meestal wordt Manuele Therapie E.S. ģ vergoed onder alternatieve geneeswijzen.